19.02 English homework

Lord of the flies by William Golding

A group of schoolboys survive when their plane crashes on an island. Ralph becomes the leader, and the boys work together to build a shelter and gather food and water to stay alive. Jack takes charge of a group hunting animals. Some of the younger children say they have been chased by a strange beast. Jack promises to kill the beast, but Ralph wants to concentrate on getting off the island. Some boys go with Jack, and others stay with Ralph. Here begins a classic battle of good versus evil.

Grammar/gerunds and infinitives

Hometask: ex.2/a,b,e,page 55

2. a. Look at the sentences from the texts on page 54. The missing verbs are followed by a verb in the –ing form (a gerund). Complete the sentences with the correct forms of the verbs.

1. Jane can’t stand living with her evil aunt.

2. Why does the Count avoid seeing Jonathan during the day?

3. Bilbo Baggins enjoys living an ordinary life.

b.The missing verbs in these sentences are followed by to + infinitive. Complete the sentences with the correct forms of the verbs. Use the texts on page 54 to help you.

1. Jane decides to leave the school.

2. Count Dracula wants to buy a house in England.

3. Jack promises to kill the beast.

4. Gollum offers to free Bilbo of he can solve a riddle

21.02 Homework English

Grammar/noun suffixes/ -ation/-ion/-ness/-ment/-ence/-ity/

Homework: 5 (b,c), page 56

b. Look at these common ways of making nouns from verbs and adjectives.

Make nouns from these verbs and adjectives.

Agree-agreement

Prefer-preference

React-reaction

Entertain-entertainment

Prepare-preparation

Popular-popularity

Relax-relaxation

Happy-happiness

c. Complete the sentences with nouns from Exercise 5b.

Listening to music, for me, is the best kind of relaxation that there is.

Madonna is still a very successful singer. Her popularity is enormous.

If you haven’t got much time, make a fruit salad. It doesn’t need a lot of preparation.

My father wanted to buy that car, but he couldn’t come to an agreement about the price with the owner.

I was surprised by her preparation when I told her about the plan.

What did people do for entertainment before TV?

The Function of a Suffix

There are many suffixes used in the English language to create a rich vocabulary. These suffixes change the meaning or grammatical function of a root word. For example, by adding the suffixes -er and -est to the adjective “fond,” you create the comparative “fonder” and the superlative“fondest.”

Take the suffix -ist, by adding this to a word you have changed the word to describe a person who performs or practices something. So, art becomes artist, a person skilled in a particular art.

Let’s look at the verb “read.” This verb can be turned into a noun by adding the suffix -er, and so “read” becomes “reader.” Likewise, by adding the suffix -able the verb “read” now becomes the adjective “readable.”

Examples of Suffixes

Some of the most common suffixes and their meanings are as follows:

Noun Suffixes

 • -eer
  Meaning: engaged in something, associated with something
  Examples: auctioneer, volunteer, engineer, profiteer
 • -er
  Meaning: someone who performs an action
  Examples: helper, teacher, preacher, dancer
 • -ion
  Meaning: the action or process of
  Examples: celebration, opinion, decision, revision
 • -ity
  Meaning: the state or condition of
  Examples: probability, equality, abnormality, civility
 • -ment
  Meaning: the action or result of
  Examples: movement, retirement, abandonment, establishment
 • -ness
  Meaning: a state or quality
  Examples: fondness, awareness, kindness, darkness
 • -or
  Meaning: a person who is something
  Examples: distributor, investigator, translator, conductor
 • -sion
  Meaning: state or being
  Examples: depression, confusion, tension, compulsion
 • -ship
  Meaning: position held
  Examples: worship, ownership, courtship, internship
 • -th
  Meaning: state or quality
  Examples: strength, labyrinth, depth, warmth

Adjective Suffixes

 • -able, -ible
  Meaning: capable of being
  Examples: preventable, adaptable, predictable, credible
 • -al
  Meaning: pertaining to
  Examples: theatrical, natural, criminal, seasonal
 • -ant 
  Meaning: inclined to or tending to
  Examples: vigilant, defiant, brilliant, reliant
 • -ary
  Meaning: of or relating to
  Examples: budgetary, planetary, military, honorary
 • -ful
  Meaning: full of or notable of
  Examples: grateful, beautiful, wonderful, fanciful
 • -ic
  Meaning: relating to
  Examples: iconic, organic, heroic, poetic
 • -ious, -ous
  Meaning: having qualities of
  Examples: gracious, cautious, humorous, fabulous
 • -ive
  Meaning: quality or nature of
  Examples: creative, expensive, expressive, pensive
 • -less
  Meaning: without something
  Examples: hopeless, faultless, fearless, restless
 • -y
  Meaning: made up of or characterized by
  Examples: brainy, fruity, tasty, grouchy

Verb Suffixes

 • -ed
  Meaning: past-tense version of a verb
  Examples: laughed, climbed, called, missed
 • -en
  Meaning: become
  Examples: soften, fasten, lengthen, strengthen
 • -er
  Meaning: action or process, making an adjective comparative
  Examples: faster, bigger, fuller, longer
 • -ing
  Meaning: verb form/present participle of an action
  Examples: laughing, swimming, driving, writing
 • -ize, -ise
  Meaning: to cause or to become
  Examples: memorialize, authorize, commercialize, advertise

Adverb Suffixes

 • -ly
  Meaning: in what manner something is being done
  Examples: bravely, simply, honestly, gladly
 • -ward
  Meaning: in a certain direction
  Examples: backward, wayward, awkward, afterward
 • -wise
  Meaning: in relation to
  Examples: clockwise, edgewise, lengthwise, otherwise

Տաղտկահնչյուն ու միաձայն օրերն իրենց երգն են երգում.— 
Միայնությո՜ւն, դու ես անձայն ցավըս օրրում քո օրրերգում։

Եվ անցյալի խաբեական ցնորքներն են մեղմ օրորվում, 
Նոքա անդա՜րձ, նոքա չկա՜ն, նոքա մեռա՜ն հեռու հեռվում։

Վհատումն է հոգիս գրկել, անհուսությունն անհուն փռվել, — 
Ի՞նչ խոսքերով, ինչպե՞ս երգել և ի՞նչ սրտով հիմա սիրել։

Էլ ի՞նչ հույսով սիրտըս հուզեմ, ի՞նչ երազով ամոքեմ ինձ 
Եվ ո՞ր կողմից բախտ սպասեմ — անվախճան երգ — վիշտ ու թախիծ

Անցե՛ք, հուշեր իմ ապարդյուն, դարձեք ընդմիշտ մոռացված էջ , 
Անհուն փռվիր, սև լռություն, միայնություն իմ հոգու մեջ։

Միայնություն կա ամենքիս մեջ։ Նույնիսկ ամենաերջանիկ և ամենակենսուրախ մարդը իրեն միայնակ է զգում։

Կան մարդիկ, ովքեր միշտ զգում են իրենց միայնակ, նույնիսկ երբ շրջապատված են շատ մարդկանցով

Ցնորք

Ինձ չես սիրում, ուրիշին,
Ուրիշին ես սիրում դու —
Եվ անզոր է ու չնչին
Քո դեմ տանջանքն իմ հոգու։

Դու անցնում ես ամեն օր,
Անցնում՝ ինձ չես նկատում,—
Եվ դարձել եմ ես սովոր
Քամահրանքիդ անհատնում։

Քեզ խոնարհ՝ ամեն անգամ
Գլուխ եմ տալիս խոնարհ,
Բայց ես աղքատ եմ այնքան,
Այնքան թշվառ քեզ համար։

Ամենքինն ես, իմը չես,
Ամենքին ես սիրում դու.
Ա՛խ, ոսկով են գնում քեզ,
Անհաս ցնորք իմ հոգու

Ցնորք ` ահա թե ինչ է տեղի ունենում, կոտրված սիրտ ունեցող մարդու ստրուկ։

Սիրահարված մարդը միշտ պատչասպ է ամեն ինչի գնալ սիրած մարդու համար , թեկուզ թե աղքատ լինի, թեկուզ թե հարուստ, բայց բնության օրենքն ուժի այդպես, ում մենք սիրում ենք մեզ չի նկատում

Ոմանց համար մենք ուղղակի ցնորք ենք։ Ցնորք , որը շուտով կավարտվի, ցնորք որը կհեռանա և կմոռանա հետ ճանապարհը։

Բայց նույնիսկ մենք չգիտենք, երբ է գալու մեր հեռանալու ժամանակը….

Նախ և առաջ ես հայր եմ

«Եթե ես չվերաբերվեմ ձեզ հետ այնպես ինչպես իմ տղայի հետ, ես սրիկա եմ»

Եվս մեկ անգամ ես հասկանում եմ, որ իսկապես կան մարդիկ, ովքեր նույնսիկ ոչ հարազատներիտ համարում են իրենց հարազատը, նույնիսկ ոչ արյունակից

Իսկապես սիրում և հարգում եմ, այն մարդկանց ովքեր հասկանում են, որ դպրոցում չեն սովորում ստրուկներմ, այլ հասկացող և սիրող երեխաներ, որոնց պետք է գոնե մի քիչ ուշադրություն

Հարգում եմ այն մարդկանց, որոնք համարում են իրենց պարտքը սիրել իրենց սովորողներին, ունենալ իրենց հետ մոտիկ և հաճելի հարաբերություններ

Տիարի խոսքերը, իսկապես ապացուցում են, որ դեռ կան այդպիսի մարդիկ, ովքեր հասկանում են, որ մենք նույնպես նրանց երեխանների պես մանուկ ենք

Իսկպես զգում եմ այն սերը, որը ինձ փոխանցում է իմ դպրոցը… շնորհակալ եմ…

«Ես համաձայն եմ, ես ամուսին եմ, բյաց նախ և առաջ ես հայր եմ… ինչպես կասեր Տերյանը ես հայր եմ»

Զգում ե՞ք

Զգում եք, ինչքա՞ն իմաստ կա մի նախադասության մեջ, որը ասեց Տիարը

Պետք է լինել հոգատար ամուսին քո կնոջ համար, բայց նախ և առաջ պետք է լինել սիրված և ընդունելի հայր քո երեխային: Քանի որ, քո եկրորդ կեսը արդեն ունի իր մտածելակեպը, իր հայացքը ամեն մի իրավիճակի, իսկ երեխան չունի դա…

Ծնված րոպեից երեխան տեսնում է մորը, և այդ ժամանակվանից նա սկսում է մտածել, և գնալով նրա միտքը զարգանում է:

Հայրն ու մայրն պարտավոր են, ցույց տալ իրենց երեխային, որ կա մի ուրիշ կյանք բացի այն ամենից ինչ նրան շրջապատում է: Ես իսկապես սիրում եմ այն ծնողներին, որոնք ցույց են տալիս իրենց երեխային, որոնք երեխայի ձեռքը բռնած տանում են դեպի իրենց մտքի ամրոցը, չեն ստիպում նրան մտածել այնպես ինչպես մյուսները, և ապացուցում են, որ նրա միքտը, նրա հայցաքը դեպի իրավիճակը սխալ չի…

«Ամենավատ բանը դա լինել ձանրձարի, դրանից ավելի վատ բան ես չգիտեմ…»

Մեր հանդիպան ժամանակ Տիարը այնքան բանի մասին զրուցեց, որի մասին իսկապես պետք է մտածել:

Լինել ձանրձալի….

Իսկ երբևիցե մտածել եք, ինչ է նշանակում լինել ձանրձալի…

Դա այն չէ, երբ դու պատմում քո կյանքի մասին այքան մութ գույներով, որ նրանք ձանրանում են, ոչ ընդհակառակը…

Երբ դու պամտում եմ ամեն ինչի մասին ամենավառ գույներով, բայց այնքան ձանրձալի, որ ինքդ ես դրանից ձարձրանում…

Մեկ – մեկ եղել է, որ ուղղակի հասկանաք, որ արդեն հոգնել եք ձեզնից… նստեք և մտածեք, որ դուք շատ ձանձրալի մարդ եք, որ ձեզ անհնար է սիրել այդպիսին…

Իսկապես, ամենավատ բանը դա լինել ձանրձալի, քանի որ հենց դրա պատճառով ես դու հոգնում քեզնից, հոգնում որիշներից, այնքան ես հոգնում, որ մյուսների ներկայությունը ուղղակի նյարդայնացնում է…

Ձանձրալի լինելը իսկապես վատ բան է…

ԱՇԽԱՐՀԱՄԱՐՏԻ ՆԱԽՕՐԵԻՆ

ԱՇԽԱՐՀԱՄԱՐՏԻ ՆԱԽՕՐԵԻՆ

Պատմել  երիտթուրքերի, որդեգրած  ծրագրերի  մասին /հեղաշրջումից առաջ և հետո/:

Ներկայացրու Հայկական Հարցը 1912-1914թթ.

 • Պողոս Նուբար փաշա և Ազգային պատվիրակություն
 • Անդրեյ Մանդելշտամը և նրա  հայակական բարենորոգումների նախագիծը
 • 1914թ. հունվարի 26-ի ռուս-թուրքական համաձայնագիրը
 • 1914թ.-ի բարենորոգումների չիրականացման պատճառները

Աղբյուրները՝ Հայոց պատմություն, դասագիրք 8-րդ դասարան, էջ106-111, համացանց

Click to access 2008-3(49).pdf

11 հեատքրքիր փաստ Չինաստանի մասին

 1. Չինացիներն օգտագործում են սագերին որպես ոստիկանական շուն: Նրանք պնդում են, որ սագերը շատ լավ լսողություն ունեն, ինչպես նաև խիզախ և մտածող թռչուններ են: Նրանք նաև ագրեսիվ են, ուստի չին ոստիկանները նախընտրում են սագերին շներից:
 2. ՉԺՀ ամենասուր խնդիրներից է գերբնակեցումը: Եթե պատկերացնենք, որ բոլոր չինացիները մեկ շարք են կանգնել և մեկ-մեկ անցնում են ինչ-որ անցակետով, ապա այդ շարասյունը, բնակչության վերարտադրման արագության պատճառով, երբեք չի ավարտվի: Բնակչության գերբնակեցման դեմ պայքարի ամենագործուն միջոցը հղիության արհեստական ընդհատումն է: Ամեն տարի Չինաստանում կատարվում է 13մլն նման վիրահատություն, իսկ օրական` 53 հազար:
 3. Պեկինում խցանումները պետության վրա նստում են 11,3մլրդ դոլար: Եթե հաշվենք խցանումների վրա անտեղի ծախսած ժամանակը, գազն ու բենզինը, ինչպես նաև շրջակա միջավայրի աղտոտումը, ապա տնտեսության վնասը տարեկան կկազմի 70մլրդ յուան, որը մոտ 11,3մլրդ է:
 4. Պեկինում օդի աղտոտումը: Գիտնականները հաշվել են, որ Պեկինի փողոցում անցկացրած մեկ օրը առողջությանը նույն վնասն է հասցնում, ինչ մի տուփ ծխախոտ ծխելը: Ի դեպ, Չինաստանի աղտոտ օդն անցնում է նաև հարևան երկրներ:
 5. Զուգարանի թուղթը չինական հայտնագործություն է: Այն հայտնագործել են 1300-ական թվականներին, որից կարող էին օգտվել միայն կայսերական ընտանիքի անդամները:
 6. Չինացիները ձուն խաշում են մինչև 10 տարեկան փոքրիկ տղաների մեզում: Պատրաստումը տևում է մի ամբողջ օր: Սկզբում այն որոշ ժամանակ պահում են մեզի մեջ, հետո խաշում մինչև կեղևի ճաքելը, որպեսզի հեղուկը թափանցի ներս: Չինացիները պնդում են, որ նման ձևով խաշված ձվերը շատ օգտակար են առողջության համար:
 7.  Չինական քաղաքների մայթերին, հեծանվաուղիների նման, հայտնվել են բջջային հեռախոսներից, սմարթֆոններից և այլ էլեկտրոնիկայից օգտվողների համար ուղիներ, ովքեր նույնիսկ քայլելիս են դրանցով աշխատում:
 8. «Ալիսան հրաշքների աշխարհում» գիրքը մինչև հիմա արգելված է Չինաստանում: Այդ արգելքը դրվել է 1931-ին: Փաստարկն այն էր, որ կենդանիներն այնտեղ խոսում են մարդկային լեզվով:
 9. Որպեսզի չին զինվորականները միշտ ուղիղ և գլուխը բարձր կանգնեն, նրանց օձիքին անցկացվում է քորոց` սուր ծայրն ուղղված դեպի պարանոցը:
 10. Այսօր Չինաստանում շուրջ 30մլն մարդ ապրում է քարանձավային տներում, որոնք կոչվում են յաոդուն:
 11. Երկրի բանտերում նստած են հանցագործների կրկնակները: Այստեղ բավականին տարածված է, որ ունևոր մարդիկ վարձում են իրենց կրկնակներին, որպեսզի նրանք իրենց փոխարեն բանտ նստեն: Այս կապակցությամբ նույնիսկ ՉԺՀ-ում ասացվածք կա. «Ամերիկայում օրենքն է իշխում, իսկ Չինաստանում` մարդիկ»:

Հարավային Ասիա

Click to access hv.pdf

1.Ի՞նչ առանձնահատկություններ ունի Հարավային Ասիա տարածաշրջանը:

Հարավային Ասիան ակնառու ֆիզիկաշխարհագրական հատկանիշներով առանձացած, էմյուս տարածաշրջաններից: Հյուսիսային կողմի այս տարածաշրջանը բարձր լեռներովսահմանազատված է կետրոնական և Հարավային Ասիայի հասարակական-աշխարհագրական տարածաշրջանում ներառված երկների ընդհանում տարածքը 4,ջ մլն կմ2է աշխարհի ցամաքի 3%-ից փոքր-ինչ ավելի:

2.Ի՞նչ դեր ունի Հարավային Ասիան համաշխարհային տնտեսությունում:

Հարավային ասիան աշխարհի հնագույն քաղաքակրթության օջախներից է։ Այստեղ հինֆիլեզուն երկար պատմականորեն շփման հետևանքով մեծ ազդեցություն է թողելհնդևրոպական լեզուների վրա որոնց որ պատկանում է հայերենը։ Չինաստանը, Պակիստանըև Հնդկաստանը առ այսօր պայքարում են Ջամուի և Քամշիրի համար։

3.Որո՞նք են Հարավային Ասիայի երկրների տնտեսության մասնագիտացված ճյուղերը:

Հարավային ասիայի ընդերքի հարստություններից առանձնացնում են քարածուխի մանգանիքրոմի երկաթի և տիտանի հանքաքարերը։

4.Քարտեզի վրա նշել Հարավային Ասիայի երկրները և այդ երկրների ափերը ողողող ջրայինավազանները:

world_map_blank-1-copy

10 հետաքրքիր փաստ Ճապոնիայի կայսրության մասին

 1. Ճապոնիայում սովորական երևույթ է ձիու հում միս ուտելը: Այս սովորույթը շարունակվում է հարյուրավոր տարիներ, և այժմ շատ ռեստորաններում այն մատուցում են հատուկ ձևավորմամբ և կոչում Բասաշի:
 2. Ճապոնիայում տարեկան 1500 երկրաշարժ է կատարվում: Երկրաշարժը սովորոկան երևույթ է դարձել ճապոնացիների համար քանի, որ նրանք օրեկան մի քանի անգամ զգում են ցնցումներ:
 3. Ճապոնիայում շատ տարածված են առևտրի ապարատները: Ամբողջ երկրում կա մոտ 5000 տեսակի ապարատներ, որոնք տարիների ընթացքում կատարելագործվել են և ճապոնացիները նախընտրում են օգտվել դրանցից:
 4. Ճապոնիայում նորմալ երևույթ է ուտելու ժամանակ բարձր ճպճպացնելը: Արևմտյան աշխարհում ուտելիս ճպճպացնելը անշնորհքություն է համարվում, իսկ Ճապոնիայում այն ընդունված է, ավելին ` խորհուրդ է տրվում:
 5. Ճապոնիայում շատ տարածված է բեյբոլը: Ճապոնիայի ազգային մարզաձև սումոն է, սակայն առավել տարածված է բեյսբոլը:
 6. Ճապոնիայում շատ տարածված են ինքնասպանությունները: Տարեկան 30 000 մարդ ինքնասպանություն է գործում:
 7. Նույն ջրի մեջ լողանում են ընտանիքի բոլոր անդամները: Ընտանիքի անդամները նույն ջրում լողանում են հետևյալ հերթականությամբ` հայր, մայր, այնուհետև երեխաները:
 8. Ճապոնիայում շատ փողոցներ անվանում չունեն: Այս պարագայում ճապոնցիները կողմնորոշվում են, քանի որ ունեն ինքնատիպ համակարգ` անվան փոխարեն թաղամասերը համարակալված են:
 9.  Ճապոնիայում սովորական երևույթ է տարեց մարդկան որդեգրումը
 1. Քարտեզի վրա նշել Ճապոնիայի հարևան պետությունները և ափերը ողողող ջրային ավազանները:
  japan.png
 2. Բնութագրեք Ճապոնիայի աշխարհագրական դիրքը:
  Ճապոնիան ծովային պետություն է և գտնվում է մի քանի կղզիների վրա՝ Հոնսյու, Հոկայդո, Կյուսյու, Սիկոկու և այլն։ Այն 378 քառակուսու կիլոմետր է։
 3. Ի՞նչ դեր ունի Ճապոնիան հվ-արմ Ասիայում և ամբողջ աշխարհում։
  Ճապոնիան արտադրում է նավեր, ավտոմեքենաներ, համակարգչային տեխնիկա, տարբեր սարքավորումներ, սև մետաղներ, տեքստիլ։
 4. Որո՞նք են Ճապոնիայի զարգացման նախադրյալները:
  Ճապոնիան ունի համեմատաբար շատ ածուխ, պղինձ, տիտան, մանգան, երկաթ ու ուրան։ Այն նաև ունի լավ կլիմա ու հողեր։
 5. Որո՞նք են Ճապոնիայի տնտեսության առաջատար ճյուղերը:
  Ճապոնիայի տնտեսության առաջատար ճյուղերն են էներգետիկան, սև ու գունավոր մետաղաձուլությունը, մեքենաշինությունը, նավաշինությունը, համակարգչերի, ռոբոտների, տեսախցիկների արդյունաբերություն, քիմիական արդյունաբերություն։